Niniejsza witryna wymaga zainstalowanego dodatku Adobe Flash Player

Regulamin Centrum Pomocy

Obowiązuje od: 01.11.2008 r.
Słownik pojęć
 
Unibox – Unibox IT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 10 wpisana do KRS pod numerem 0000309702
Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot korzystający z usług Centrum Wsparcia Technicznego
Operator – przedstawiciel Unibox realizujący usługę na rzecz Klienta
Centrum Pomocy – wydzielona i zorganiozawana struktura Unibox przeznaczona i odpowiedzialna za przyjmowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Programu lub Programów.
Programy – grupa programów firm Kucharscy s.c. oraz Soneta Sp. z o.o. w dowolnej konfiguracji opisanych w niniejszym regulaminie jako podlegającym wsparciu technicznemu i merytorycznemu przez Unibox
Program - dowolny program firmy Kucharscy s.c. lub Soneta Sp. z o.o.  opisany w niniejszym regulaminie jako podlegający wsparciu technicznemu i merytorycznemu przez Unibox
Konsultacja telefoniczna – usługa polegająca na udzieleniu wsparcia telefonicznego przez Unibox Klientowi w zakresie użytkowania Programu lub Programów. Konsultacja telefoniczna obejmuje pomoc w rozwiązywaniu  problemów merytorycznych  i technicznych
Pomoc zdalna – usługa polegająca na udzieleniu wsparcia przez Unibox Klientowi w zakresie rozwiązania problemu technicznego lub merytorycznego zwiazanego z uzytkowaniem Programu lub Programów. Usługa polega na połączeniu się Operatora  z komputerem Klienta i udzielenia pomocy bezposrednio na komputerze Klienta.
Umowa Serwisowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Unibox uprawniająca Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Centrum Pomocy.
Cennik – cennik usług Centrum Pomocy publikowany na stronach internetowych Unibox
Pakiet Usług – pakiet usług określajacy ilości poszczególnych usług przysługujących Klientowi w ramach opłacanego ryczałtu miesięcznego.
Identyfikator – ciąg znaków identyfikujący Klienta nadawany przez Unibox
Hasło – ciąg znaków nadawany przez Unibox potwierdzający identyfikacje Klienta
Zakres usług świadczonych przez Centrum Pomocy
 
Centrum Pomocy  świadczy usługi pomocy technicznej i merytorycznej na rzecz użytkowników programów firm Kucharscy s.c. oraz Soneta Sp. z o.o.. Wsparciem objęte są następujące programy :
KC-Firma , Kc-Analizy,Kc-Serwer,KC-Etykiety,KC-Zadania,KC-Menadżer oraz Zintegrowany Pakiet enova365 w dowolnej wersji.
Centrum Pomocy wspiera rozwiązywanie problemów związanych z bieżącym korzystaniem z Programu lub Programów.
 
Warunki świadczenia usług
Formalne
Centrum Pomocy udziela wsparcia w dni pracujące w godzinach 8-16.
Dla Klientów posiadających aktywne Umowy Serwisowe usługi świadczone są  po podaniu poprawnego identyfikatora i hasła.
Identyfikator i hasło nadawane są przez Unibox każdej placówce Klienta indywidualnie po przesłaniu na adres Unibox poprawnie wypełnionego druku „Zgłoszenie placówki” dostępnego na stronach internetowych Unibox
Przedstwiciel Klienta podający poprawny Identyfikator oraz Hasło jest upoważniony do korzystania z usług Centrum Pomocy i wszelkie zlecenia w zakresie usług oferowanych przez Centrum Pomocy są skuteczne i wiążące dla Klienta.
W przypadku wystąpienia sytuacji wymuszającej zmianę hasła dla sklepu (np. odejście pracownika) obowiązek wystąpienia o tę zmianę spoczywa na Kliencie.
Dla Klientów nie posiadających aktywnych Umów Serwisowych Centum Pomocy świadczy usługi wyłącznie po przesłaniu „Formularza zgłoszenia problemu” dostepnego na stronach internetowych Unibox.Formularz powinien zostać wypełniony i przesłany na numer fax 056 6102579
Zakres działań podejmowanych przez Operatora uzależniony jest od zgłaszanego problemu oraz rodzaju wybranej przez Klienta usługi
Usługi realizowane są według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem że Klienci z aktywnymi Umowami Serwisowymi  obsługiwani będą w pierwszej kolejności.
Każde zgloszenie zostaje zarejestrowane w systemie pod indywidualnym numerem.Numer ten zostaje podany Klientowi i na ten numer należy powoływać się w przypadku ponownego kontaktu  w tej samej sprawie.
Zgłoszenia mogą być dokonywane telefonicznie pod numerem 056 6102588 lub na adres e-mail pomoc@unibox-it.pl
Unibox nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta lub jego pracownika nieprawdziwych danych.
Unibox zastrzega sobie prawo do zmiany umówionego terminu wykonania usługi.
Techniczne
Realizacja usługi Pomoc Zdalna uwarunkowana jest spełnieniem przez Klienta wszystkich poniższych wymagań:
1.       Posiadanie działającego i aktywnego stałego łącza Internetowego o przepustowości co najmniej 256kb/s w obu kierunkach.
2.       Posiadanie działajacego łącza telefonicznego umozliwiającego prowadzenie rozmowy głosowej.
3.       Posiadania przez Klienta wystarczających praw w systemie Windows do nawiazania połączenia, instalacji ewentualnych komponentów niezbednych do połączenia oraz do wykonania niezbędnych czynności mających rozwiązać problem zgłaszany przez Klienta.
4.       Wyrażenie zgody na połączenie podczas procesu łączenia oraz udostepnienie dostępu do Programu lub Programów podlegającym wsparciu w danym momencie.
5.       Zainstalowanie ewentualnych komponentów niezbednych do nawiazania sesji połączenia zdalnego.
Realizacja usługi Konsultacja Telefoniczna uwarunkowana jest posiadaniem działającego łącza telefonicznego umożliwiającego prowadzenie rozmowy głosowej.
Rozliczenia i płatności
 
Czas wykonanych usług rozliczany jest na zasadach opisanych w Cenniku
 
Klienci posiadający aktywne Umowy Serwisowe obciążani są do dnia 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.Na kwotę obciążenia sklada się kwota ryczałtu wynikająca z wybranego Pakietu Usług oraz kwota uslug wykonanych dodatkowo wg Cennika.
Klienci nie posiadający Umów Serwisowych obciążani są po wykonaniu usługi zgodnie z aktualnym na dzień wykonania usługi Cennikiem.
Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Unibox w terminie i na konto wskazane na fakturze.
W przypadku zaleglości przekraczającej 30 dni od daty terminu płatności Unibox zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług do czasu uregulowania płatności przez Klienta z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynikajacego z Umowy Serwisowej.
Zakres usług świadczonych przez C.W.T.
 
Centrum Wsparcia Technicznego (C.W.T.) świadczy usługi pomocy technicznej i merytorycznej na rzecz użytkowników programów firmy Kucharscy. Wsparciem objęte są następujące programy:
KC-Firma, Kc-Analizy, Kc-Serwer, KC-Etykiety, KC-Zadania, KC-Menadżer
Wsparcie obejmuje problemy natury technicznej takie jak : praca programu lub Programów w środowisku Windows, współpraca z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: Kolektory danych, sprawdzarki cen, wagi etykietujące, kasy rejestrujące. Wsparcie obejmuje również problemy natury merytorycznej takie jak rozwiązywanie typowych problemów.
Warunki świadczenia usług
 
Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Klientom przy czym Klient nie posiadający stałej umowy serwisowej zobligowany jest każdorazowo do przesłania faxem zamówienia wypełnionego za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Unibox.
 
Dla Klientów posiadających stałe umowy wsparcia technicznego usługi świadczone będą po podaniu poprawnego identyfikatora i hasła.
 
Zakres działań podejmowanych przez Operatora uzależniony jest od zgłaszanego problemu oraz rodzaju wybranej przez Klienta usługi.
 
Usługi realizowane są według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem że Klienci ze stałymi umowami wsparcia technicznego obsługiwani będą w pierwszej kolejności.
 
Każde zgłoszenie zostaje zarejestrowane w systemie pod indywidualnym numerem. Numer ten zostaje podany Klientowi i na ten numer należy powoływać się w przypadku ponownego kontaktu w tej samej sprawie.
 
Zgłoszenia mogą być dokonywane telefonicznie pod numerem 056 610 25 79 lub na adres e-mail serwis@unibox-it.pl.
 
Unibox nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta lub jego pracownika nieprawdziwych danych.
 
Unibox zastrzega sobie prawo do zmiany umówionego terminu wykonania usługi.
 
W przypadku wystąpienia sytuacji wymuszającej zmianę hasła dla sklepu (takiej jak np. odejście pracownika) obowiązek wystąpienia o tę zmianę spoczywa na Zlecającym.
 
Realizacja usług uwarunkowana jest spełnieniem przez Klienta wszystkich poniższych wymagań:
  1. Posiadanie działającego i aktywnego stałego łącza Internetowego o przepustowości co najmniej 256kb/s w obu kierunkach.
  2. Posiadanie działającego łącza telefonicznego umożliwiającego prowadzenie rozmowy głosowej.
  3. Posiadania przez Klienta wystarczających praw w systemie Windows do nawiazania połączenia, instalacji ewentualnych komponentów niezbednych do połączenia oraz do wykonania niezbędnych czynności mających rozwiązać problem zgłaszany przez Klienta.
  4. Wyrażenie zgody na połączenie podczas procesu łączenia oraz udostępnienie dostępu do Programu lub Programów podlegającym wsparciu w danym momencie.
  5. Zainstalowanie ewentualnych komponentów niezbędnych do nawiązania sesji połączenia zdalnego.
 
Rozliczenia i płatności
 
Klient obciążony zostaje zgodnie z cennikiem po wykonaniu usługi a w przypadku klientów ze stałymi umowami wsparcia technicznego obciążenie następuje do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 
Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Unibox w terminie i na konto wskazane na fakturze.